بانک ملت

شماره حساب بانک ملت به نام جعفر ذوالفقاری 6104

 

بانک ملی

 شماره حساب بانک ملی به نام جعفر ذوالفقاری 6104