ریل تاندوم باکس با ثابت کننده پشت بلند

 

ریل تاندوم باکس ثابت کننده پشت بلند